0

Πρέπει να είσαι βραδύς στην επισκόπηση της κατάστασης και γρήγορος στις ενέργειες.